Sprawdzian 2013

 

 

Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych

Informacje dla uczniów i rodziców

Sprawdzian w szóstych klasach odbędzie 4 kwietnia 2013r.

o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut, w przypadku uczniów

uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych czas

sprawdzianu jest wydłużony o 50%, czyli 90 minut. Po sprawdzianie

uczniowie idą do domu. Dla uczniów klas I - V – zgodnie z

rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego jest to dzień

wolny od zajęć lekcyjnych.

 

I. Wszyscy uczniowie klas VI obowiązkowo przystępują do sprawdzianu. Uczeń powinien być ubrany w strój galowy oraz posiadać legitymację szkolną. W przypadku, gdy uczeń jednak zapomni o legitymacji, będzie dopuszczony do sprawdzianu, jednak musi poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.

II. Na sprawdzian uczeń przynosi wyłącznie przybory do pisania i rysowania: 2 długopisy lub pióra z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń

telekomunikacyjnych. Telefon komórkowy, wyłączony, należy oddać do przechowania

wychowawcy klasy.

III. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej ani wyznaczonego miejsca w sali. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.

IV. Nauczyciele – członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

V. Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i

unieważnia sprawdzian danego ucznia oraz nakazuje mu opuszczenie sali egzaminacyjnej w przypadku:

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,

wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej środków telekomunikacyjnych

lub korzystania z nich,

zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób

utrudniający pracę pozostałym uczniom (np., porozumiewania się z innymi

zdającymi, zadawania pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, wypowiadania

uwag czy komentarzy).Decyzję o dalszych krokach podejmuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

VI. Wyniki sprawdzianu:

Wynik sprawdzianu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i jest on ostateczny.

Uczeń otrzymuje zaświadczenie z wynikiem sprawdzianu za pośrednictwem

szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego razem ze świadectwem ukończenia

szkoły podstawowej.

Uczniowi, któremu unieważniono ponowny sprawdzian w wynikach wpisuje się

0 pkt. i uczeń ten nie kończy szkoły podstawowej, czyli musi powtarzać szóstą

klasę.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze

sprawdzianu, a na zaświadczeniu sprawdzianu otrzymują najwyższy wynik.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i

oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

 

VII. W naszej szkole uczniowie piszą sprawdzian w warunkach komfortowych, w salach

dydaktycznych, siedzą pojedynczo, zespoły nadzorujące składają się z 3 osób nauczycieli naszej szkoły, 1 z innej szkoły.

 

Przebieg sprawdzianu:

1. Godz. 8.10 – wszyscy uczniowie klas VI są w szkole, ubrani na galowo, posiadają

przy sobie legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania. Bardzo prosimy

o punktualne stawienie się w szkole.

2. Między godz. 8.15 a 8.40 będą robione zdjęcia klasowe z wychowawcami.

3. Po wykonaniu zdjęć uczniowie przechodzą pod salę, w której będą pisać sprawdzian

(wychowawcy poinformują swoich uczniów, w której sali będą pisać sprawdzian,

ponadto na drzwiach sal będą wywieszone listy z nazwiskami uczniów piszących

sprawdzian w danej sali.

4. Godz. 8.45 – otwarcie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i odebranie ich przez

przewodniczących zespołów nadzorujących z poszczególnych sal w obecności

dwóch uczniów z każdej sali oraz przeniesienie razem z przedstawicielami uczniów

do odpowiedniej sali.

5. Godz. 8.45 – uczniowie wchodzą do wyznaczonych sal pojedynczo, według

kolejności na liście. Zajmują miejsca kolejno także według listy, w każdej sali od

pierwszej ławki od okna, następnie od pierwszej ławki w rzędzie środkowym, a na

końcu od pierwszej ławki w rzędzie od ściany. Do sali egzaminacyjnej nie wolno

wnosić żadnych torebek, plecaków, maskotek, piórników, kalkulatorów,

korektorów, zegarków z funkcją dźwiękową, telefonów komórkowych i innych

środków łączności. Uczniowie wypełniają kartę odpowiedzi czarnym

długopisem. Karty wypełnione ołówkiem lub niebieskim długopisem nie będą

sprawdzane.

6. Godz. 8.55 – uczniowie siedzą na swoich miejscach, przewodniczący zespołu

nadzorującego przypomina procedury.

7. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Tylko w

uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności

organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego

podejmuje dyrektor szkoły, a zdający kończy pracę o czasie zapisanym na tablicy.

8. Godz. 9.00 – następują czynności organizacyjno – techniczne:

członkowie ZN rozdają zafoliowane zestawy egzaminacyjne oraz paski z imieniem i nazwiskiem, indywidualnym kodem ucznia i numerem PESEL na znak przewodniczącego ZN uczniowie rozpakowują materiały egzaminacyjne przez zerwanie folii na polecenie przewodniczącego ZN uczniowie zapoznają się z instrukcją dla ucznia zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego uczniowie sprawdzają kompletność zestawu egzaminacyjnego, tzn. czy ma wszystkie strony, czy są wyraźnie wydrukowane, w razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne zestawy uczniowie kodują swoje prace – wpisują indywidualny kod oraz numer PESEL (uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu

nadzorującego)

Członkowie ZN wykonują następujące czynności:

- umieszczają naklejki z kodem kreskowym w odpowiednich miejscach

zestawów egzaminacyjnych,

-wypełniają odpowiednie matryce znaków na kartach odpowiedzi przy okazji sprawdzają, czy każdy uczeń wpisał swój kod oraz pesel w przypadku uczniów z dysleksją zamalowują odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi.

1. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy

czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

2. W trakcie sprawdzianu członkowie ZN nie chodzą po sali i nie udzielają już

żadnych wyjaśnień, zajmują miejsca siedzące w trzech różnych miejscach sali.

3. Uczniowie sami kontrolują czas sprawdzianu.

4. Na 10 minut przed zakończeniem sprawdzianu, przewodniczący ZN

przypomina uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie

odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się.

5. Uczeń w trakcie sprawdzianu pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu

sprawdzianu, a w szczególności:

nie opuszcza sali ani wyznaczonego mu miejsca,

nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

nie wypowiada uwag i komentarzy,

nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

6. Zdający, który ukończy pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to

przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, zamyka swój zestaw egzaminacyjny, odkłada go na brzeg stolika i czeka na decyzję ZN.

7. Po godz. 10.00, po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian – na znak

przewodniczącego ZN następuje zakończenie pisania sprawdzianu. Uczniowie

kończą pracę z zestawem zadań, odkładają zamknięty zestaw egzaminacyjny

na brzeg stolika, pozostają na swoich miejscach i stosują się do poleceń

przewodniczącego zespołu nadzorującego.

8. Uczniowie mogą opuścić salę po otrzymaniu zezwolenia od przewodniczącego

ZN , w sali pozostaje dwóch wyznaczonych uczniów, którzy są obecni podczas

pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert.

Dodatkowy termin sprawdzianu został wyznaczony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na 4 czerwca 2013 r. – dla uczniów, którzy z usprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu. Do sprawdzianu w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w pierwszym terminie:

- byli czasowo niesprawni i chorzy (podstawą jest zaświadczenie lekarskie),

- przerwali lub którym przerwano sprawdzian,

- nie przystąpili z powodów losowych.

(opracowano na podstawie procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Wszystkim szóstoklasistom życzymy powodzenia!